Phòng văn hóa -xã hội
 • Vũ Lương Sơn

  Chức vụ:Công chức Văn hóa-TT

  SĐT: 0763489466

 • Lương Văn Tuân

  Chức vụ:Cán bộ TDTT

  SĐT: 0399139829

 • Nguyễn Hữu Đương

  Chức vụ:Trưởng Đài truyền thanh xã

  SĐT:

Nhiệm Vụ

Công tác thông tin tuyên truyền, văn hóa tư tưởng là một mặt trận quan trọng, góp phần tích cực vào thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, ngay sau Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 28/8/1945 Bác Hồ đã quyết định thành lập Bộ Thông tin tuyên truyền Kể từ đây, ngày 28/8 đã trở thành ngày truyền thống của ngành Văn hóa – Thông tin.   

Cùng với sự trưởng thành của ngành văn hóa – thông tin cả nước và Tỉnh, huyện Cách Mạng tháng Tám thành công, Ban tuyên truyền của xã cũng sớm được thành lập, với nhiệm vụ ban đầu là thực hiện công tác tuyên truyền. Mặc dù trong giai đoạn đầu còn gặp nhiều khó khăn, các cán bộ ban văn hóa – thông tin xã đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, bằng mọi cách đưa các hoạt động tuyên truyền thông qua các loại hình văn hóa nghệ thuật, cũng như các tài liệu tuyên truyền đến các tổ chức cơ sở tổ chức và quần chúng nhân dân trên địa bàn xã nhà.

 

Sau ngày đất nước thống nhất, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền luôn được Đảng bộ, Chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các thiết chế văn hóa được đầu tư, 4/4 thôn có nhà văn hóa thể thao, cuối năm 2016,Trung tâm Văn hóa xã được xây dựng mới và đưa vào sử dụng góp phần phục vụ đời sống văn hóa tinh thần nhân dân trên địa bàn xã; đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa – thông tin được tập huấn, đào tạo, luôn được tạo điều kiện hoạt động, các hoạt động thông tin tuyên truyền có nhiều chuyển biến tích cực, cả về nội dung lẫn hình thức. Hệ thống trạm truyền thanh của xã có 18 cụm loa không dây bắt sóng FM, mạng lưới tuyên truyền cổ động trực quan, thông tin lưu động luôn được củng cố và nâng cao chất lượng, từng bước được hiện đại hoá về trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất, đổi mới phương thức hoạt động để phục vụ công tác tuyên truyền.   Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ngày càng nâng cao chất lượng, phong trào văn nghệ quần chúng ngày càng phát triển, đa dạng về nội dung lẫn hình thức, thu hút đông đảo các giới quần chúng tham gia; các phong trào, hội thi, dội diễn văn nghệ quần chúng được tổ chức thường xuyên với trình độ nghệ thuật biểu diễn ngày một nâng cao đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 9 (Khóa XI) về xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước, nội dung nghị quyết xác định: "Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững của đất nước". Trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ của ngành văn hóa – thông tin ngày càng có nhiều khó khăn và thử thách mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải có tâm quyết với nhiệm vụ được giao; thường xuyên rèn luyện, nâng cao tinh thần đạo đức cách mạng, nắm vững chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong giai đoạn mới cần tiếp tục đổi mới biện pháp các hoạt động văn hoá, thông tin, nhất là lĩnh vực dễ phát sinh tệ nạn xã hội; đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, năng động, sáng tạo trong việc tuyên truyền cổ động đến các tầng lớp nhân dân, giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hoá, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển các hoạt động nghệ thuật, đồng thời chọn lọc, tiếp thu những giá trị văn hóa tiên tiến góp phần tích cực trong xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.