Ủy ban nhân dân
 • Nguyễn Duy Đằng

  Chức vụ:Chủ tịch UBND xã

  SĐT: 0902276229

 • Vũ Đăng Cửu

  Chức vụ:Phó chủ tịch UBND xã

  SĐT: 0968156269

 • Nguyễn Quang Ánh

  Chức vụ:Ủy viên Ủy ban nhân dân xã

  SĐT:

 • Nguyễn Thanh Đạt

  Chức vụ:Ủy viên Ủy ban nhân dân xã

  SĐT:

Chức năng:

- Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện;

- Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân quận và Ủy ban nhân dân huyện;

- Trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận.

Nhiệm vụ và Quyền hạn:

Văn phòng UBND huyện làm việc theo chế độ Thủ trưởng, do Chánh văn phòng và 2 Phó Chánh văn phòng giúp việc.

Văn phòng  UBND huyện có các bộ phận chuyên môn như: Tổng hợp; Văn thư - Lưu trữ, Kế toán - Tài vụ; Tin học; Phục vụ; Bảo vệ; Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Trung tâm hành chính quận.

Công chức, viên chức trong bộ phận là các chuyên viên am hiểu công việc, hiểu biết pháp luật, thái độ phục vụ tận tình, chu đáo đối với người dân, tổ chức.

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện là cơ quan làm việc của Ủy ban nhân dân huyện, giúp việc cho Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận với các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng, trình chương trình, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm, báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt động, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận và các báo cáo khác của Ủy ban nhân dân quận theo sự chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

- Chuẩn bị các báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc chung của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận theo quy định của pháp luật.

- Quản lý, chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính do 1 Phó Chánh văn phòng UBND huyện trực tiếp phụ trách. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính được trang bị đầy đủ các phương tiện, có sơ đồ hướng dẫn, niêm yết công khai các thủ tục hành chính trên bảng niêm yết và máy kios tra cứu thông tin thủ tục hành chính gồm các thông tin như trình tự, lệ phí, thời gian giải quyết, các quy định của Nhà nước.

- Theo dõi, chịu trách nhiệm quản lý việc thực hiện công tác tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật.

- Tiếp nhận đăng ký văn bản đến và phát hành văn bản đi kịp thời của Ủy ban nhân dân huyện

- Quản lý cơ quan, phục vụ hậu cần cho hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện và bộ máy giúp việc của Thường trực Ủy ban nhân dân huyện.

- Quản lý vận hành hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý hành chính nhà nước và cải cách hành chính của quận theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.