Tuyên truyền
11/04/2024
Chỉ thị về phòng chống bệnh dại trên đàn chó mèo
11/04/2024
Phòng ngừa tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn xã Quỳnh Bảo
20/03/2024
Quyết định thành lập tổ kiểm "Phiếu lấy ý kiến cử tri" thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn xã QUỳnh Bảo
20/03/2024
Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính xã giai đoạn 2023-2025
20/03/2024
Thông báo cuả Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính xã về việc Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính xã giai đoạn 2023-2025
12/03/2024
BÀI TUYÊN TRUYỀN SÁP NHẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ CỦA HỘI NÔNG DÂN XÃ
27/02/2024
Công văn số 03-CV/BCĐ của Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã về việc tập trung thực hiện nội dung sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025
27/02/2024
Quyết định số 15/QĐ-UBND kiện toàn các Tổ phát "Phiếu lấy ý kiến cử tri" thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn xã Quỳnh Bảo
27/02/2024
Hỏi - đáp sáp nhập xã
23/02/2024
Đề án tóm tắt số 02/ĐA-UBND ngày 30/01/2024 của UBND huyện Quỳnh Phụ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ