12/01/2024
Thông báo HĐND xã về việc tổ chức kỳ họp thứ Bảy HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026
30/05/2020
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở XÃ