BÀI TUYÊN TRUYỀN SÁP NHẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ CỦA HỘI NÔNG DÂN XÃ
Ngày 12/03/2024

BÀI TUYÊN TRUYỀN SÁP NHẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ CỦA HỘI NÔNG DÂN XÃ

     Sắp xếp ĐVHC cấp xã là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước; theo Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội; của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình nhằm tổ chức hợp lý ĐVHC các cấp phù hợp với thực tiễn, xu thế phát triển của đất nước và góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; làm cho bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh gọn biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách; góp phần tiết kiệm chi ngân sách, tăng nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển, tập trung nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương để phát triển bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao đời sống Nhân dân.

     Phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã huyện Quỳnh Phụ giai đoạn 2023 – 2025: Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Quỳnh Bảo, xã Quỳnh Trang và xã Quỳnh Xá để thành lập ĐVHC cấp xã mới.

     Để thực hiện tốt chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính theo Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh - Huyện. Ban chấp hành Hội nông dân xã trân trọng đề nghị cán bộ hội viên từ xã tới các cơ sở thôn, các chi hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

     Một là:  Đẩy mạnh công tác thôn tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ, thống nhất cao về nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên Hội nông dân và toàn thể Nhân dân về mục đích, ý nghĩa việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025.

     Hai là: Cán bộ, Hội viên hội hội nông dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác, đồng thuận nhất trí để góp phần cùng cấp ủy và chính quyền địa phương thực hiện tốt việc sắp xếp ĐVHC.

     Ba là: Tham gia tích cực, đầy đủ các buổi học tập tuyên truyền triển khai chủ trương, phương án, đề án sắp xếp ĐVHC tại địa phương;

     Bốn là:  Nhận thức rõ đây là chủ trương nhất quán, đúng đắn, khách quan của Đảng và Nhà nước, xuất phát từ yêu cầu cấp bách của cuộc sống, thực trạng tồn tại, hạn chế của hệ thống hành chính cấp xã nhằm tổ chức hợp lý ĐVHC các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước. Từ đó tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận ủng hộ, nhất trí trong gia đình và cộng đồng;

     Năm là: Nắm rõ thời gian, quy trình, nội dung lấy ý kiến cử tri. Theo dõi danh sách cử tri được niêm yết, hoàn thành đủ các nội dung trong phiếu lấy ý kiến cử tri; thể hiện quan điểm vào phiếu lấy ý kiến cử tri với tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao với Nhân dân và địa phương, góp phần thực hiện việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã thành công.

     Sáu là: Luôn đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với các phần tử xấu lợi dụng việc sắp xếp các ĐVHC để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước, gây cản trở việc thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

     Bảy là: Các ông bà trong BCH Hội xã, BCH các Chi hội đã được phân công phụ trách tại các thôn, phối hợp với Ban CTMT khu dân cư nắm bắt kịp thời những ý kiến trong hội viên và nhân dân về chủ trương sáp nhập xã, thường xuyên phản ánh về BTV hội để kịp thời giải quyết.

     Tám là: Cán bộ, hội viên nông dân đồng thuận, nhất trí vào phiếu lấy ý kiến cử tri về thực hiện đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 đạt 100%.  Thời gian lấy phiếu ý kiến cử tri vào ngày 24/03/2024.

     Kính thưa cán bộ hội viên hội nông dân

     Kính thưa toàn thể nhân dân

     Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thông qua việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính cấp xã phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; đảm bảo hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức.

     Việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển trên địa bàn mạnh hơn, xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển nhanh và toàn diện hơn. Đồng thời, việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã là mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện đã xác định, nhằm tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để xây dựng các xã, thị trấn phát triển toàn diện về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

     Thực hiện: Nguyễn Hữu Đương - Chủ tịch Hội Nông dân xã


Tổng lượt xem bài viết là: 784
Tổng số điểm của bài viết là: 861 trong 215 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác