Bài tuyên truyền của trường Mầm non Quỳnh Bảo nhân kỷ niệm 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Ngày 21/11/2023

Bài tuyên truyền của trường Mầm non Quỳnh Bảo nhân kỷ niệm 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

 

     Cách đây 41 năm theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng chính phủ) đã ra quyết định lấy ngày 20 tháng 11 là ngày Nhà giáo Việt Nam. Như  một  lẽ  tự  nhiên, như một qui luật, hàng năm cứ đến ngày 20/11, cả xã hội chúng ta lại hướng về những người thầy, người cô với những tình cảm tri ân đặc biệt. Những tấm gương sáng về đạo đức người thầy còn lưu truyền hậu thế cho các  thế hệ nhà giáo  ngày nay noi theo. Đó là tấm gương thầy Chu Văn An, thầy Nguyễn Bỉnh Khiêm, thầy Nguyễn Tất Thành - Bác Hồ vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Bốn mươi mốt năm – một chặng đường dài, lớp lớp các thầy cô giáo những người lái đò thầm lặng vẫn hàng ngày, hàng giờ dành cả tâm huyết và trí tuệ của mình cho công tác giáo dục. Từ thủa ấu thơ đến khi khôn lớn cha mẹ là người  sinh ra và nuôi dưỡng, nhưng thầy cô lại là người giúp chúng ta mở cánh cửa để khám phá kho tàng tri thức của nhân loại.  Chính vì vậy khi nói về nghề dạy học, lúc sinh thời Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết :   "Nghề dạy học là nghề cao quí nhất trong các nghề cao quí ”.           

       Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam cũng là dịp để những người làm công tác giáo dục  tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp của nhà giáo, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, kỹ năng nghề nghiệp để “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng của nhân dân góp phần đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Media/90_QuynhBao/FolderFunc/202311/Images/8-20231121024446-e.jpg

     Trong không khí tưng bừng phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân xã nhà  đang ra sức phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để đạt xã nông thôn mới nâng cao, kỷ niệm 93 năm “Ngày đại đoàn kết toàn dân ”, chào mừng 41 năm ngày nhà giáo Việt nam 20/11. Cùng với các ngành học trong xã, trường Mầm non Quỳnh Bảo đang thi đua sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực để chào đón ngày hội của mình.

    Tiếp nối truyền thống của các thế hệ nhà giáo đi trước, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn tự hào với những đóng góp vào sự nghiệp giáo dục của địa phương. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, hết lòng chăm sóc và giáo dục trẻ thơ, thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Với những cố gắng trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ qua các chặng đường phát triển, trường Mầm non Quỳnh Bảo nhiều năm liên tục đã đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và  tập thể LĐTT xuất sắc được UBND tỉnh, Thủ Tướng Chính Phủ tặng Bằng khen. Đó là những minh chứng cho sự nỗ lực cố gắng và cống hiến của các thế hệ cô trò nhà trường trong suốt 60 năm xây dựng và trưởng thành.

     Điểm lại kết quả đã đạt được trong năm học 2022-2023 trường Mầm non Quỳnh Bảo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

   VÒ c«ng t¸c huy ®éng sè lư­­îng:

   Tr­­­­ưêng ®· huy ®­­­­îc 232 ch¸u vµo häc. Trong ®ã cã 80 ch¸u Nhµ trÎ vµ 152 ch¸u mÉu gi¸o.

   VÒ c«ng t¸c ch¨m sãc nu«i d­ìng:

 TrÎ ®Õn líp ®­­­­îc ch¨m sãc chu ®¸o, b¶o ®¶m an toµn, thùc hiÖn tèt vÖ sinh an toµn thùc phÈm. Nhµ tr­­êng thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nhiÖm vô ch¨m sãc nu«i d­­­­ìng theo qui ®Þnh nh­­­­: Nu«i ¨n, kh¸m  vµ theo dâi søc khoÎ b»ng biÓu ®å t¨ng tr­­­­ëng, cã nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó trÎ SDD ®­îc ¨n phôc håi dinh d­­ìng. KÕt qu¶ vÒ chØ tiªu søc kháe kªnh A cña trÎ ®Òu ®¹t kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra vµ t¨ng so víi cïng kú n¨m tr­íc.

+ Tû lÖ ¨n b¸n tró ®¹t 100% .

  VÒ c«ng t¸c gi¸o duc:

Tr­­êng cã 9 nhãm, líp: 6 líp mÉu gi¸o vµ 3 nhãm trÎ. 100% nhãm líp thùc hiÖn ®óng ch­­­­¬ng tr×nh  gi¸o dôc mÇm non theo tõng ®é tuæi do Bé gi¸o dôc ban hµnh.

        Th«ng qua c¸c chñ ®Ò, c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng gi¸o dôc, gi¸o viªn cung cÊp nh÷ng kiÕn thøc vµ kü n¨ng cho trÎ. Cac ch¸u ngoan, s¹ch sÏ, cã nÒn nÕp, m¹nh d¹n, hån nhiªn, n¾m ®­­­­îc c¸c lÜnh vùc ph¸t triÓn theo ®é tuæi, h¨ng h¸i tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng.

       VÒ ®éi ngò CBGV:

Tæng sè CBGV nhµ tr­­­­êng lµ 20 ®/c, 100% sè CBGVNV ®¹t chuÈn vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô trong ®ã trªn chuÈn lµ 80%.

KÕt qu¶ thi ®ua: Tr­êng ®¹t TTLĐ tiªn tiÕn.

Cã 3 CST§ cÊp c¬ së. 3 GV gii cp cơ s

      100% s CBGV-NV đạt danh hiu LĐTT

   Nhng thành tÝch trªn đ· khng định s n lc phn đấu kh«ng ngng, vượt lªn khã khăn ca tp th c¸n b GV, NV nhà trường ®Ó hoàn thành xut nhim v năm hc 2022-2023.

     Năm học 2023 - 2024 bậc học mầm non tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức - phong cách Hồ Chí Minh” với nhiệm vụ trọng tâm là “Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện”. Đồng thời đẩy mạnh phong trào “Xây dựng trường Mầm non hạnh phúc lấy trẻ làm trung tâm” tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ. Niềm vui lớn nhất của cô trò trong những ngày 20 tháng 11 là trường lớp đã khang trang sạch đẹp, con trẻ được sống trong một môi trường giáo dục tràn ngập sự yêu thương của cô, sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, hội cha mẹ học sinh và toàn thể nhân dân. Đó cũng là động lực để khích lệ cho mỗi CBGV thêm yêu nghề, yêu trẻ trước yêu cầu đổi mới của xã hội.

      Trong những ngày này cô và trò trường Mầm non xã nhà đều tích cực tham gia các cuộc thi do nhà trường tổ chức như thi hồ sơ giáo án tốt, thi giờ học hay, thi triển lãm đồ dùng đồ chơi tự làm, đồng diễn văn nghệ thể dục. Các cháu học sinh tích cực rèn luyện thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe. Tất cả đã tạo lên một không khí thi đua sôi nổi “Cô dạy tốt, trò chăm ngoan” để dành những thành tích cao nhất chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. Đây cũng là những món quà ý nghĩa muốn gửi tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và hội cha mẹ học sinh thay một lời tri ân sâu sắc về những tình cảm mà các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm đã dành cho cô trò nhà trường trong thời gian qua.

     "Vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người”-  Trẻ em hôm nay là thế giới ngày mai". Hạnh phúc của mỗi gia đình, sự phồn vinh của đất nước đều trông chờ ở công học tập của thế hệ tương lai. Chính vì vậy "Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ thơ”, hãy thấu hiểu chia sẻ những khó khăn của nhà trường và chăm lo cho các con nhiều hơn cả về thể chất lẫn tinh thần cũng chính là thông điệp mà mỗi cán bộ giáo viên trường Mầm non muốn gửi tới các bậc phụ huynh và cộng đồng. Chúng tôi tin tưởng rằng sự qua tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương sẽ là động lực giúp cho đội ngũ CNGVNV nhà trường luôn cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa để đạt được những thành tích cao nhất 2023-2024 và các năm tiếp theo.

Nhân dịp kỉ niệm 41 năm ngày nhà giáo Việt nam cô và trò Trường Mầm non Quỳnh Bảo xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể từ xã đến thôn, các nhà hảo tâm, hội cha mẹ học sinh và toàn thể nhân dân đã luôn quan tâm, chia sẻ, tạo điều kiện để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ trong các năm học qua.

        Xin được gửi lời tri ân sâu sắc tới các thầy cô giáo đã nghỉ hưu lời chúc mừng sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Chúc các thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp của 3 nhà trường đang công tác tại địa phương có nhiều niềm vui và thành đạt trong sự nghiệp trồng người. Chúc sự nghiệp giáo dục của quê hương Quỳnh Bảo ngày càng phát triển.

                                    

 


Tổng lượt xem bài viết là: 416
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác